Μην τους λέτε πώς να το κάνουν.
Δείξτε τους πώς να το κάνουν και μη λέτε κουβέντα.
Αν μιλήσετε, θα κοιτάνε τα χείλη σας που κουνιούνται.
Αν τους δείξετε θα θελήσουν να το κάνουν μόνα τους.

Μαρία Μοντεσσόρι